74 – Mollerussa: Curs gratuït del SOC (col·locació de pedra natural)

.

.

Curs del SOC adreçat a treballadors i aturats que està previst impartir a l’Institut Mollerussa a partir del mes de novembre d’aquest any 2021. 

La competència general d’aquest certificat és: 

Col·locar diversos elements constructius de pedra natural com ara pedra de paredar, carreu i perpany per a la formació de murs i tancaments, revestiments mitjançant el sistema de façanes ventilades, així com elements singulars de pedra natural: elements funcionals i decoratius d’edificació -taulells i topalls, xemeneies, fonts, escultures, escuts, gàrgoles, escales massisses, balustrades i balconades, puzles d’hidrotall i altres-, mobiliari urbà, art, mosaics, seguint les directrius especificades en la documentació tècnica i les prescripcions establertes en matèria de qualitat, seguretat i medi ambient i tenint en compte la seva relació amb altres possibles materials o treballs i realitzant els treballs d’acabat corresponents.

S’impartiran els següents mòduls:

MF1375_2: Colocación de mampostería, sillería y perpiaño. (120 horas)

MF1376_2: Colocación de elementos singulares de piedra natural. (120 horas)

MF1377_2: Montaje de fachadas transventiladas. (230 horas)

MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. (30 horas) 

MF1360_2: (Transversal) Prevención básica de riesgos laborales en construcción. (60 horas)

MP0231: Módulo de prácticas profesionales no laborales de colocación de piedra natural. (80 horas)

Poden accedir també a aquest curs gratuït persones sense requisits acadèmics (en aquest cas els fem nosaltres una prova de nivell).

Cal tenir en compte que els alumnes poden cursar els diferents mòduls separadament, i els serà reconeguda la part que hagin cursat. Això pot ser interessant per treballadors d’empreses de paleteria, per exemple, que no poden dedicar a formació tant de temps però que sí poden aprofitar-ne bé una part. D’aquesta manera aquest curs esdevé una oferta interessant per a les empreses en relació amb la formació continuada dels seus treballadors.

El mòdul de pràctiques professionals no laborals tan sols es pot cursar si s’ha superat tota la resta.