59 – Acord de l’Ajuntament de Tarragona de suport a la Pedra Seca

L’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) ha rebut l’acord de l’Ajuntament de Tarragona, del 19 de març de 2021, en el que es dona suport a la Pedra Seca i planteja diverses actuacions.

Resumint:

Primer.- Expressar el suport a l’arquitectura de pedra seca com a exponent de patrimoni rural i de paisatge a la ciutat de Tarragona.

Segon.- Iniciar, aquest any 2021, un inventari per catalogar les construccions de pedra seca existents a la ciutat de Tarragona.

Tercer.- Iniciar, aquest any 2021, l’elaboració d’un pla de protecció del patrimoni rural i paisatgístic que garanteixi la conservació de les construccions de pedra seca inventariades i catalogades que formen part del patrimoni popular de la ciutat de Tarragona.

Quart.- Posar en marxa accions de difusió i valorització del patrimoni de la pedra seca mitjançant la creació d’una ruta senyalitzada per les construccions de pedra seca més destacades a l’entorn natural de la ciutat de Tarragona.

Cinquè.- Fer arribar aquests acords a l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura

Tradicional i a l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Teniu el text complert a l’arxiu annexat.