07- Inventari de construccions de pedra seca del Pla de Santa Maria

Aquest inventari, un treball de Montserrat Oliva i Rosa Arnavat, està digitalitzat i es pot accedir mitjançant Internet:

http://www.elpladesantamaria.cat/noticies/primer-volum-de-linventari-de-construccions-de-pedra-seca

(De la introducció):

El present document és un inventari de barraques de pedra seca al terme municipal de El Pla de Santa Maria entorn l’anomenada i reconeguda Ruta de la Capona, encarregat pel Consell comarcal de l’Alt Camp en el marc del projecte “COL·LABORA x PAISATGE, construccions de pedra seca”.

En el moment de redacció del document es coneix l’existència de diferents estudis i publicacions en referència a la construcció de pedra seca i concretament a la zona de l’Alt Camp. A Tarragona, el patrimoni de la pedra en sec hi és ben conservat sobretot en les zones agrícoles, a la zona de El Pla de Santa Maria trobem molts exemplars de barraques de pedra seca, alguns de grans dimensions, d’alt valor constructiu i fet íntegrament amb materials de la zona. La Ruta de la Capona és un grup de barraques unificades per un petit recorregut, les quals contenen elements i combinacions molt representatives d’aquest art. L’objectiu doncs del present inventari és disposar d’una documentació actualitzada per tal de preservar aquest patrimoni així com divulgar la seva presència i la seva possible posterior catalogació i protecció.

La situació de les barraques en el terreny és diversa, en gairebé totes les finques hi existeix algun tipus de construcció de pedra seca. Les barraques s’alcen en múltiples situacions, encabides en els marges, als límits dels camps de conreus i en les zones boscoses, sovint en els llocs menys fèrtils i sobre roca o rocallís (com s’anomena a la zona).

Amb totes les dades recollides l’inventari consta d’un total de 152 construccions…  S’ha inclòs una fitxa descriptiva per a cada una de les barraques i es descriuen les dades de localització, fotografies actuals, croquis, característiques bàsiques de la construcció i el seu estat.

Segons es té constància, en el terme municipal existeixen centenars de construccions de pedra seca, tot i que s’ha considerat adient centrar la recerca de dades entorn la ruta de la Capona per tal de conèixer i aprofundir en el seu entorn. La singularitat d’aquestes construccions posa en evidència la necessitat d’ampliar la recopilació de dades actualitzades a tot el terme municipal de El Pla de Santa Maria així com a altres municipis confrontants, donat que les barraques formen part del paisatge de la pedra seca a la conca del Gaià. El Pla de Santa Maria, juny de 2018.