47 – Publicació al BOE de la Qualificació professional de la pedra en sec

El B.O.E. núm. 335 del dijous 24 de desembre de 2020 va publicar el decret del 24 de novembre (1038/2020) on s’estableix la Qualificació professional de la pedra en sec. Veure “I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL” on el “Anexo IV EOC689_2” s’hi descriu la “Construcción de piedra en seco”, que s’inclouen en el “Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, avanzando así en la construcción del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional”.  

Ho teniu a:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16904

També a les pàg. 119294 a 119336 de l’arxiu annexat:

Segons informacions de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, en endavant el Servei de Recerca i Protecció iniciarà converses perquè els centres i poblacions que han mostrat interès en el passat per aquest tema puguin oferir una formació reconeguda per ensenyament

.