29 – Curs d’Oficial de Paleta en Bioconstrucció

(Del 6 de Març al 19 de Juny de 2020)

 Descripció del curs

“La paleteria o maçoneria és l’art de construir edificis o altres obres mitjançant peces de materials naturals o manufacturats, com les pedres o els maons, lligats generalment amb l’ajuda de morters de calç, d’argila, de guix, de ciment o algun altre lligant.” Davant d’aquesta definició, i recolzant-nos en la tecnologia actual, podem arribar a fer servir tot tipus de materials, tècniques i sistemes constructius diferents, dins d’una obra de construcció.

En l’organigrama per a construir una edificació, la funció del paleta, esdevé principal e imprescindible, ja que sense aquesta figura pocs edificis es realitzarien amb èxit. Tradicionalment, aquest ofici ha esdevingut un dels pilars més importants en la construcció catalana. Aquest, ha creat càtedra al nostre territori i alhora, l’ofici s’ha anat adequant i consolidant fins als nostres temps.

Aquest curs, pretén donar a conèixer l’ofici de paleta orientada a la bioconstrucció. Tot ensenyant les eines, els materials i les tècniques més habituals per a esdevenir una construcció amb bons criteris constructius i amb el major respecte al medi que ens envolta.

 Objectius generals del curs

La formació és eminentment pràctica, per acomplir el principal objectiu, que és que l’alumne sigui capaç d’aplicar les diferents tècniques del ram de paleta en bioconstrucció i construcció tradicional.

Recordar coneixements bàsics de matemàtiques i geometria. Interpretació de plànols i replanteig a l’obra. Conèixer i identificar les eines, útils, maquinària i materials bàsics utilitzats en el ram de paleta. Conèixer els materials auxiliars: àrids, calç, guixos, aigua i ciments. Aprendre en l’elaboració, ús i tipus de morters i formigons. Saber en que consisteix un moviment de terres. Comprendre la importància de les fonamentacions en les edificacions i reconèixer els tipus més comuns. Reconèixer i aprendre a executar els diferents tipus de fàbriques de maó i obra vista. Saber aixecar i consolidar murs de contenció. Distingir els tipus de forjats i els seus usos més habituals. Conèixer altres oficis que intervenen en el muntatge d’un forjat. Aprendre la funció, elements i tipus de cobertes. Participar en l’execució de les pendents per a cobertes. Conèixer els materials tradicionals més apropiats per a la seva utilització de divisions interiors. Aprendre a executar divisions interiors amb materials tradicionals i prefabricats. Conèixer els diferents tipus d’acabats exteriors i la seva posada en obra. Saber els tipus d’acabats interiors i la seva aplicació. Aprendre l’ús, els elements i els materials que componen la xarxa de sanejament i de depuració d’aigües. Identificar les ajudes a altres industrials com: lampistes, electricistes i fusters, etc i la manera d’execució. Introduir i assimilar els coneixements de prevenció de riscos. Distingir les mesures de seguretat individuals i col·lectives.

.