132 – Construccions de pedra seca catalogades a Wikipedra i amenaçades per la ampliació de la pedrera “Maria Teresa” de la empresa OMYA CLARIANA SLU, i que estan situades dins del terme municipal de l’Arboç

La barraca W-1651, ja no existeix.

La barraca W-6841 està bastant malmesa i la seva restauració és complicada.

Les barraques W-6707, W-6709 i W-6710 son construccions excepcionals per la seva construcció, tot i que tenen el sostre ensorrat, la seva restauració és possible.

Les barraques W-1650, W-6705, W-6706, W-6708, W-6711, W-6840 i W-6842, estan en bon estat de conservació.

La cisterna W-1905 està excava a la pedra viva i està molt ben feta.

I ha un altre cisterna excavada també a la pedra viva a pocs metres de la barraca W-6706 que no està inventariada a Wikipedra.

Les construccions W-1376, W-1379, W-1380 i W-1381, son unes construccions enigmàtiques per la seva morfologia i característiques constructives que tenen una forma de quilla de vaixell al revés i orientades de nord a sud, que s’haurien d’estudiar i documentar convenientment, doncs podrien ésser construccions d’època ancestral o túmuls funeraris.

Les barraques W-7093, situada a La Costeta, i la W-1646, situada al Fondo del Tòfol, el

seu estat de conservació és força bo.

L’aljub / cisterna W-1368, que a més tenia al seu costat una bassa / safareig i les escales i marges que hi havia al Fondo del Tòfol, ja no hi son per haver-se explanat el terreny i plantat vinya.

Les barraques W-1644, W-1652, W-1653 i W-8906 estan situades dins del terme municipal de Castellet i la Gornal.

Robert Rovira

.